Klauzula informacyjna ogólna powinna być zamieszczona na stronie MOK , tablicy ogłoszeń.

W przypadku organizacji konkursów, warsztatów, w regulaminie konkursów bądź w regulaminie uczestnictwa w zajęciach.

Klauzula informacyjna  ogólna

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych   jest   Moniecki   Ośrodek   Kultury,  Białostocka 25, 19-100 Mońki, tel. 85 716 24 64, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisówprawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz z prawnie uzasadnionych interesów w celu:
  • wypełnianiazadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie przepisów

prawa, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

 • ichpodanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,
 • przygotowania,zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na wykonanie usług lub

dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym,

 • napodstawie art. 6  1 lit. b) RODO,
 • ichpodanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia

umowy,

 • ochrony mienia administratora poprzez monitoring wizyjny, na podstawie prawnieuzasadnionego realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią,  6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w innych przypadku wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresiei celu określonym w treści zgody
  • napodstawie art. 6  1 lit. a) RODO,
  • podaniedanych osobowych jest dobrowolne,

 

 • w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Panabędą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotomwykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Monieckim Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Moniecki Ośrodek Kultury reprezentowany przez
 3. Pani/Panadane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane.

 1. Wzwiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępudo danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • dosprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdyprzetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • doograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 • doprzenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. przetwarzanie danych odbywa sięna podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
  2. przetwarzanieodbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • dowyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, chyba że będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Pani/Panadane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w  22 RODO.
 2. Wprzypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Moniecki Ośrodek Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych