Klauzula informacyjna – ogólna

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, Białostocka 25, 19-100 Mońki, tel. 85  716 24 64, reprezentowany przez Dyrektora.

1.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres Administratora

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz z prawnie uzasadnionych interesów w celu:

 • Wypełniania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,
 • przygotowania, zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym,
 • na podstawie art. 6 1 lit. b) RODO,
 • Ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,
 • ochrony mienia administratora poprzez monitoring wizyjny, na podstawie prawnie uzasadnionego realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią, 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w innych przypadku wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 1 lit. a) RODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego

4.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Monieckim Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Moniecki Ośrodek Kultury reprezentowany przez

5.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 • do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, chyba że będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w 22 RODO.

8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Moniecki Ośrodek Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych