Moniecki Ośrodek Kultury

Nasze życie w mieście wiąże się ściśle z działalnością społeczną i kulturalną. Przez dziesiątki lat wraz z powstawaniem naszego miasta, budowała się tradycja, powstawała też „kultura”. Działalność kulturalna w Mońkach sięga już roku 1954 i można śmiało powiedzieć, że funkcjonujemy już od 60 lat.

A tak to zaczęło się… W roku 1954 wraz z powstaniem powiatu utworzony zostaje Powiatowy Dom Kultury. Jako pierwszy powstał budynek tzw. kina „Sputnik” i w tym miejscu z czasem zaczęto organizować koncerty, występy artystyczne, koła zainteresowań. W 1966 r. PDK zostaje zamieniony na poradnię kulturalno – oświatową, a rok później jego siedziba zostaje przeniesiona do budynku straży pożarnej.

W wyniku reorganizacji terenowych organów administracji państwowej działający w Mońkach Dom Kultury został z dniem 1 stycznia 1976 roku przekształcony na Moniecki Ośrodek Kultury. W 1985 roku nastąpiły kolejne zmiany. Siedzibę MOK przeniesiono do nowo powstałego budynku przy ul. Białostockiej. Działalność kulturalna prowadzona jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Aktualnie funkcję dyrektora pełni Dariusz Gwiazda.

Moniecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją propagującą kulturę, której zadaniem jest animowanie kultury oraz działań o charakterze kulturalno – rozrywkowych na terenie miasta i Gminy Mońki. MOK odpowiada za prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością artystyczną, promowanie twórców kultury z terenu naszej gminy, edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w zespołach i kołach zainteresowań, uprzystępnianie wiedzy o sztuce, uczenia jej rozumienia i świadomego odbioru. MOK pełni więc wielorakie funkcję, a dzięki temu służy praktycznie wszystkim, tworząc i gruntując więzi społeczne. Jest miejscem do zabaw, konferencji, wystaw. Przy Monieckim Ośrodku Kultury działają grupy: ludowy zespół dziecięcy „Podlasiaczki”, zespoły taneczne młodzieżowe (taniec breakdance i hip-hop), 2 zespoły ludowe: „Wrzosy” oraz „ Pogodna Jesień”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Koło Małego Plastyka, Koło Teatralne oraz Koło Szachowe.

Oferta programowa MOK-u adresowana jest do mieszkańców wszystkich pokoleń, staramy się integrować nie tylko młodzież, dbamy również o rozrywkę dla ludzi dorosłych, organizując festyny i imprezy plenerowe integrujące społeczność lokalną z terenu całej gminy. W kalendarzu imprez, MOK posiada stałe pozycje, które cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem, należą do nich m.in. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka skierowane do najstarszego pokolenia; Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, Przegląd Choinki Bożonarodzeniowej, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej, Powiatowy Przegląd Twórczości Amatorskiej, Przegląd Poezji Śpiewanej Jacka Kaczmarskiego, Ogólnopolski Przegląd Muzyczno – Plastyczny “Jeszcze Polska Nie Zginęła” oraz liczne festyny i imprezy plenerowe np. festyn 3 Maja, Dni Moniek, Święto Wsi, na których występują zawodowe i amatorskie zespoły muzyczne, kabarety oraz zespoły wokalno taneczne działające w Ośrodku, natomiast w okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizujemy Akcję Lato i Akcję Zima dla dzieci pozostających w mieście, oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.

Od połowy 2015 roku Moniecki Ośrodek Kultury przejął obowiązki w zakresie szerzenia sportu i rekreacji na terenie miasta i Gminy Mońki. Moniecki Ośrodek Kultury jest w ścisłej współpracy z Ludowym Klubem Sportowym Promień Mońki, działając wspólnie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie miasta i Gminy Mońki. Przy współpracy z LKS Promień Mońki prowadzone są sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkoatletyczne, tenisa stołowego, szachowa.  Bazą dla działalności jest: Stadion Miejski oraz boisko treningowe przy stadionie, boisko “Blisko Boisko” o nawierzchni sztucznej przy ul. Gajowej, sale gimnastyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

Moniecki Ośrodek Kultury zajmuje się również prowadzeniem oraz koordynowaniem działalności Świetlic Wiejskich Gminy Mońki a także sprawuje opiekę nad mieniem świetlic. MOK prowadzi także współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. W zakresie działań Monieckiego Ośrodka Kultury znajduje się także promocja Gminy Mońki poprzez gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących walory turystyczne, naturalne, kulturowe i potencjał rozwojowy Gminy. Prowadzona jest informacja turystyczna dla potrzeb turystów. MOK stale współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych.

Opracowanie: Moniecki Ośrodek Kultury