Projekt „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury”

Aktualności, Projekty

 

Projekt „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki i wyglądu otoczenia.

W projekcie zaplanowano: przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalację zewnętrzną doziemną kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, instalacje zewnętrzne doziemne elektryczne, instalację wewnętrzną elektryczną, przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zieleni niskiej, ścieżkę edukacyjną, reklamę zewnętrzną świetlną (napis: „I [serce] Mońki”), ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenia, podest sceniczny, słupek ładowania zewnętrznego.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 1650,75 m2

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1

Projekt zrealizowany jest od 15.07.2020 r. do 27.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 775 534,61 

Dofinasowanie z UE: 528 732,04