Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury

Pragniemy poinformować, że Moniecki Ośrodek Kultury pozyskał dotację w wysokości 529 tys. zł w ramach lokalnych grup działania na projekt pt. „Zagospodarowanie terenu Monieckiego Ośrodka Kultury” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Przedsięwzięcie 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR): typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.

W projekcie zaplanowano przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej doziemnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi, instalacji zewnętrznej doziemnej elektrycznej, instalację wewnętrzną elektryczną, przebudowę i wykonanie nowych dojść i dojazdów wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zieleni niskiej, ścieżkę edukacyjną, reklamę zewnętrzną świetlną (napis: „I (serce) Mońki), ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe zewnętrzne, ogrodzenie, podesty sceniczne oraz słupek ładowania zewnętrznego. Celem rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności i użyteczności przestrzeni publicznej jak również poprawienie bezpieczeństwa, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszenie estetyki oraz wyglądu otoczenia.

Cała wartość inwestycji to 696 tys. zł, z czego dofinansowanie 529 tys. zł.

Link do wyników konkursu: https://tinyurl.com/y3374358