„Działalność kulturalno – społeczna w gminie Mońki na przestrzeni ostatnich lat”

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 27.10.2014 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Działalność kulturalno – społeczna w gminie Mońki na przestrzeni ostatnich lat”.

Głównym celem projektu jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia. Materiał przedstawiony w folderze i na płycie DVD będzie miał funkcję dokumentującą aktywność kultywowane dziedzictwo kulturowe, historyczne, tradycje ludowe, funkcję wzmacniającą aktywność lokalną, budującą poczucie tożsamości lokalnej ludności z w/w obszaru, a także pełnić będzie funkcję praktyczną: poprzez opis cyklicznych imprez kulturalnych, zachęcać będzie do odwiedzania gminy co podniesie atrakcyjność turystyczną okolic. Folder będzie też swoistym zbiorem dobrych praktyk, podsumowaniem ostatnich lat wspólnej pracy Monieckiego Ośrodka Kultury i lokalnej społeczności, której wyniki wymierne poprawiono dzięki korzystaniu z programów finansowania UE.

Projekt opiewa na kwotę 5538,70 zł zaś dofinansowany został kwotą 3 752 zł.