Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w MOK

Moniecki Ośrodek Kultury w dn. 13.01.2013 podpisał umowę na realizację projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013, dotyczącego operacji pn. „Utworzenie i wyposażenie Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej w Monieckim Ośrodku Kultury”.

Głównym celem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej zapoznania się z ofertą kulturalną poprzez stworzenie Centrum Animacji i Informacji Kulturalnej oraz promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie Kalendarza wydarzeń kulturalnych obszaru LGD Fundacja Biebrzańska na rok 2014.

Projekt opiewa na kwotę 29 382,75 zł zaś dofinansowany został kwotą 23 506,20 zł