DOKUMENTY - ORGANIZACYJNE

Miniaturka z regulaminem

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kulturamonki.pl Moniecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury. Data publikacji strony internetowej: 2009-03-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03. Strona internetowa…

Read more
Miniaturka z regulaminem

Statut MOK

Załącznik do Uchwały Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2012 r. STATUT MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach, zwany dalej MOK jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.…

Read more
Miniaturka z regulaminem

RODO

Klauzula informacyjna ogólna powinna być zamieszczona na stronie MOK , tablicy ogłoszeń. W przypadku organizacji konkursów, warsztatów, w regulaminie konkursów bądź w regulaminie uczestnictwa w zajęciach. Klauzula informacyjna – ogólna Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z…

Read more